SFF (2.5-inch)

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 15K HOT PL 2.5' EP (S26361-F5531-L530)

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 15K HOT PL 2.5' EP (S26361-F5531-L530)

$225.95

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L130)

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L130)

$150.47

Fujitsu HD SAS 12G 900GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L190)

Fujitsu HD SAS 12G 900GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L190)

$303.49

Fujitsu HD SAS 12G 600GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L160)

Fujitsu HD SAS 12G 600GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L160)

$241.91

Fujitsu HD SAS 12G 600GB 15K HOT PL 2.5' EP (S26361-F5531-L560)

Fujitsu HD SAS 12G 600GB 15K HOT PL 2.5' EP (S26361-F5531-L560)

$304.81

Fujitsu HD SAS 12G 900GB 10K 512e HOT PL 2.5' EP (S26361-F5543-L190)

Fujitsu HD SAS 12G 900GB 10K 512e HOT PL 2.5' EP (S26361-F5543-L190)

$281.50